Bác Sĩ Sản - Phụ Khoa

BS.CKII. VÕ ĐÔNG HẢI
Cố Vấn Chuyên Môn Tập Đoàn Y Tế Phương Châu
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. NGUYỄN DUY LINH
Giám Đốc Chuyên Môn Tập Đoàn Y Tế Phương Châu
Chuyên môn:
Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. ĐỖ THỊ HƯƠNG HUYỀN
Cố vấn Chuyên Môn Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. CKI. TRẦN THẾ HÙNG
Phó Giám Đốc Chuyên Môn Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. THẠCH NGỌC BÍCH
Phó Trưởng Khoa Cấp cứu Sản – Phòng Sanh
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Khmer

Đăng ký khám

BS.CKI. KIM NGỌC TUYỀN
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Khmer

Đăng ký khám

BS. LIÊU TẤN HƯNG
Chuyên môn: Sản Phụ Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. VÕ ĐÔNG HẢI

Cố Vấn Chuyên Môn Tập Đoàn Y Tế Phương Châu

Chuyên môn: Sản Phụ Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. NGUYỄN DUY LINH

Giám Đốc Chuyên Môn Bệnh Viện Quốc tế Phương Châu

Chuyên môn: Sản Phụ Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. ĐỖ THỊ HƯƠNG HUYỀN

Giám đốc chuyên môn BVQT Phương Châu Sóc Trăng

Chuyên môn: Sản Phụ Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. TRẦN THẾ HÙNG

Chuyên môn: Sản Phụ Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. PHAN MINH TÀI

Chuyên môn: Sản Phụ Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. LIÊU TẤN HƯNG

Chuyên môn: Sản Phụ Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. THẠCH NGỌC BÍCH

Chuyên môn: Sản Phụ Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Khmer

Đăng ký khám

BS.CKI. KIM NGỌC TUYỀNChuyên môn: Sản Phụ KhoaNgôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Khmer

Đăng ký khám

Bác Sĩ Nhi Khoa

BS. CKI. TRẦN VĂN GIANG
Trưởng Khoa Nhi Sơ Sinh Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. LÊ HOÀNG NGHĨA
Chuyên môn: Tai Mũi Họng – Nhi
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. TRẦN BÍCH PHƯỢNG
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. THÁI THỊ MỸ PHỤNG
Chuyên môn: Nhi Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. PHAN QUỐC THỊNH
Chuyên môn: Tiêm chủng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. LÊ THỊ DIỄM MY
Chuyên môn: Tiêm chủng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. CKI TRẦN VĂN GIANG

Trưởng Khoa Nhi Sơ Sinh Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng

Chuyên môn: Nhi Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

THS.BS. LÊ HOÀNG NGHĨA

Chuyên môn: Ngoại Tai Mũi Họng Nhi

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. TRẦN BÍCH PHƯỢNG

Chuyên môn: Nhi Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. THÁI THỊ MỸ PHỤNG

Chuyên môn: Nhi Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. PHAN QUỐC THỊNH

Chuyên môn: Tiêm chủng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. LÊ THỊ DIỄM MY

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Chuyên môn: Tiêm chủng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

Bác Sĩ Đa Khoa

TS.BS. NGUYỄN MINH HIỆP
Phó Giám Đốc Thường Trực Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu
Chuyên môn: Ngoại khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. NGUYỄN KỲ MINH
Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng
Chuyên môn: Ngoại Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. CKI. VƯƠNG NGỌC THẮNG
Trưởng Khoa Khám Bệnh – Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng
Chuyên môn: Nội Hô Hấp
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. NGUYỄN VĂN BÌNH
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. CKII. TRẦN VĨNH QUỚI
Chuyên môn: Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. CKI. PHẠM THANH TIẾN
Chuyên môn: Tai Mũi Họng
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. DANH MINH
Chuyên môn: Nội Khoa
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

TS.BS. NGUYỄN MINH HIỆP

Giám Đốc Thường Trực Tập Đoàn Y Tế Phương Châu

Chuyên môn: Ngoại Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKII. NGUYỄN KỲ MINH

Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Quốc Tế Phương Châu Sóc Trăng

Chuyên môn: Ngoại Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS.CKI. NGUYỄN VĂN BÌNH

Chuyên môn: Nội Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. PHẠM THANH TIẾN

Chuyên môn: Tai Mũi Họng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

BS. DANH MINH

Chuyên môn: Nội Khoa

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám

Bác Sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh & Gây Mê Hồi Sức

BS.CKI. TRẦN THANH TRUYỀN
Chuyên môn: Chẩn đoán hình ảnh
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Đăng ký khám