SẢN KHOA

PHÒNG LOẠI 1 (VIP)

3.200.000 đ/ngày

CHI TIẾT

PHÒNG LOẠI 2

2.100.000 đ/ngày

CHI TIẾT

PHÒNG LOẠI 3

1.800.000 đ/ngày

CHI TIẾT

PHÒNG 2 GIƯỜNG

1.000.000 đ/ngày

CHI TIẾT